TEXON REFINERY Serbia > Proizvodi > BITUMEN

 

 

TEXON OIL RAFINERY Serbia garantuje da smo uvek spremni da udovoljimo potrebama naših kupaca i u skladu sa ugovorenim rokovima isporučimo različite vrste bitumena i bitumenskih emulzija i to pre svega:

 

     Evro bitumen za puteve 50/70

     Evro bitumen za puteve 70/100
     Evro bitumen za puteve 160/220

     Bitumen PMB 45/80-65

     Bitumen 85/40

 

Bitumen je je polu-čvrsti proizvod ugljovodonika, proizveden iz teške sirove nafte uklanjanjem lakših oblika (kao što je tečni naftni gas, benzin i dizel) tokom procesa prerade.

Kao takav, je poznat kao rafinirani bitumen. U Severnoj Americi, bitumen je poznatiji kao „asfaltni cement“ ili „asfalt“, dok je drugde, „asfalt“ termin koji se koristi za mešavinu malih kamenja (agregata), peska, punilaca i bitumena, koji se koristi kao materijal za puteve.

 

Asfaltne mešavine sadrži oko 5% bitumena. Na sobnoj temperaturi bitumen je stabilna, polu-čvrsta supstanca.

 

Bitumen se najvećim delom koristi u građevinarstvu, prvenstveno kao sastavni deo asfalta i za krovne aplikacije.

 

Bitumenska emulzija

Bitumenske emulzije su proizvodi kod kojih su male ka

pljice (disperzne faze) bitumena ili bitumenskog veziva rasprsuju u vodenom medijumu (kontinuirana faza). Bitumenska čestica može biti pozitivna (katjonska), negativna (anjonska) ili nenaelektrisana (ne-jonska) u zavisnosti od emulgatora. Vezivo može biti bitumen ili modifikovani bitumen. Bitumenske emulzije se uglavnom koriste kao vezivni element prilikom asfaltiranja. Koristi se da bi se smanjila viskoznost bitumena kako bi se mogao upotrebljavati pri nižim temperaturama.

 

bitumen

bitumen banner

Harmonizovani Evropski standardi postoje za većinu vrsta asfaltnih veziva. Važeći standardi za bitumenska veziva u Evropi su:

 

01. EN12591 – Putni bitumeni


02. EN13924 – Tvrdi putni bitumeni


03. EN14023 – Polimer modifikovani bitumeni


04. EN13808 – Katjonske bitumenske emulzije


05. EN13304 – Oksidizovani bitumeni

 

Dostupne su različite vrste bitumena, a u zavisnosti od potreba industrije i uslovljene su njegovim fizickim osobinama, što je opredeljeno opterecenjem koje će trpeti tokom svog eksploatacionog veka.

 

Bitumen se klasifikuje u skladu sa standardizovanim metodama ispitivanja.

 

Pre svega razvrstava se po dubini na koju će standardna igla prodreti pod određenim uslovima testiranja. Ova „pero“ Test klasifikacija se koristi da označi tvrdoću bitumena. Niže penetracije ukazuju na tvrdi bitumen. Bitumeni klasifikovani u skladu sa penetracijom uglavnom se označavaju u nekom rasponu penetracije npr 50/70. Drugi testovi se koriste za klasifikaciju bitumen za specifikaciju namene, kao što su omekšavanja, rastvorljivosti, paljenja i sl.

 

Bitumeni se takođe koriste kao sirovina za proizvodnju smeše (pripreme) sa poboljšanim karakteristikama, ili za poboljšanje fizičkih osobina. U takvim proizvodima bitumen je često glavna komponenta, ali oni mogu da sadrže u značajnim proporcijama i druge materijale.

bitumen_headline